Donacije 2016 - LEĆ d.o.o. u 2016. godini  nije objavio javni natječaj za dodjelu sredstava sukladno čl.55. st.2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, te se sredstva na ime donacija u 2016. godini neće odobravati i isplaćivati.